LovlyParot.jpg (56322 bytes)

My lovely parot
10"x13.25"